ΔΡΑΣΕΙΣ

Προγράμματα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης του Προσωπικού που υπηρετεί στα καταστήματα κράτησης της χώρας, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

Στόχος του έργου ήταν η επιμόρφωση του προσωπικού που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, ώστε να εμπλουτισθούν οι επαγγελματικές γνώσεις τους με βασικές αρχές διαπολιτισμικότητας και να αναπτυχθούν σύγχρονες τεχνικές για τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους προκειμένου να διαθέτουν τα αναγκαία εφόδια για να διαχειρίζονται εντάσεις και συγκρούσεις κατά την άσκηση του έργου τους καθώς επίσης και να παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης ή επιτήρησης από υπηρεσίες της ποινικής δικαιοσύνης.

Ειδικότεροι στόχοι αναφορικά με την επιμόρφωση του προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν:

  • Η παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κρατούνται σε φυλακές ή τελούν υπό επιτήρηση σε υπηρεσίες επιμελητών, ανάλογα με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητές τους.
  • Η διεύρυνση των γνώσεων του προσωπικού των φυλακών, των επιμελητών κοινωνικής αρωγής και των επιμελητών ανηλίκων και η απόκτηση δεξιοτήτων µε στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής επαφής τους με τους εξυπηρετούμενους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χώρων και, κατ’ επέκταση, τη δημιουργία θετικών προοπτικών κοινωνικής ένταξης των τελευταίων, εφόσον αυτοί παραμείνουν ή επιστρέψουν νόμιμα στη χώρα.
  • Ο δραστικός περιορισμός της βίας και των εντάσεων που προκαλούνται από τον ακούσιο συγχρωτισμό και την υποχρεωτική επίβλεψη ανθρώπων με ουσιωδώς διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές και συνήθειες και η διαχείριση κρίσεων από το προσωπικό των υπηρεσιών των καταστημάτων κράτησης και των επιμελητών (κοινωνικής αρωγής και ανηλίκων).
  • Η αναγνώριση, η κατανόηση και ο σεβασμός των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας ή παραπέμπονται σε Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α), σε στέγες φιλοξενίας και σε Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.

Το Έργο αφορούσε την υλοποίηση 40 σεμιναρίων που απευθύνονται σε 2.000 εκπαιδευόμενους, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών επιστημόνων, από το σύνολο του προσωπικού (φυλακτικό και διοικητικό, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους) που υπηρετεί στον τομέα της σωφρονιστικής πολιτικής, δηλαδή στα Καταστήματα Κράτησης (αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Παράλληλα σχεδιάστηκαν πέντε (5) εγχειρίδια με το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων για τη διανομή του στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, στις στέγες φιλοξενίας και σε Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α) καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρήση του και από προσωπικό που δεν συμμετείχε στα σεμινάρια.

Οι τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες καθώς και η μία (1) ειδική θεματική ενότητα των σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν ήταν οι εξής :

  1. Βασικές αρχές Διαπολιτισμικότητας. Σκιαγράφηση του διαπολιτισμικού προφίλ των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας ή έχουν παραπεμφθεί σε Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (Ε.Π.Α), σε Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων (Υ.Ε.Α) και σε Στέγες Φιλοξενίας και σε Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής» ανάλογα με την εθνικότητα, θρησκεία, φύλο κτλ.
  2. Παρουσίαση διεθνών συμβάσεων, εθνικής νομοθεσίας και μηχανισμών προστασίας με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα των υποδίκων και των κρατουμένων ανηλίκων.
  3. Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών για την διαχείριση των συγκρούσεων που εκδηλώνονται εντός των καταστημάτων κράτησης, μέσω  μεταφοράς τεχνογνωσίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών. σε σχέση με το σωφρονιστικό σύστημα
  4. Συμβουλευτική και ανάπτυξη μεθόδων προσέγγισης και διαμεσολάβησης

Επίσης, αναπτύχθηκε ειδική θεματική ενότητα για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση σε ψυχομετρικά τεστ.

Για την υλοποίηση του έργου η Εταιρεία Μελέτης Επιστημών του Ανθρώπου συνεργάστηκε με το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ και το ΚΕΚ INTEGRATION.

Το έργο «Προγράμματα Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης του Προσωπικού που υπηρετεί στα καταστήματα κράτησης της χώρας, στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής» (Δράση 3.1/09) εντάχθηκε στην Προτεραιότητα 3 «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών προώθησης της διαπολιτισμικότητας στα κράτη μέλη, σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης» του Ετήσιου Προγράμματος 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.