ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαπολιτισμική Επιμόρφωση Δημοσίων Υπαλλήλων

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση της Δράσης «Διαπολιτισμική Επιμόρφωση Δημόσιων Υπαλλήλων που Συναλλάσσονται με Υπηκόους Τρίτων Χωρών ή Χειρίζονται Θέματα που Σχετίζονται με Αυτούς».

Στόχος του έργου ήταν η επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που σχετίζονται με αυτούς, ώστε

  • να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της συναλλαγής με άτομα διαφορετικής πολιτισμικής, εθνοτικής ή θρησκευτικής προέλευσης,
  • να εμπλουτισθούν οι επαγγελματικές γνώσεις τους σχετικά με τις βασικές αρχές διαπολιτισμικότητας
  • να αναπτυχθούν σύγχρονες τεχνικές για τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τις βασικές αρχές διαπολιτισμικής επικοινωνίας κατά την άσκηση του έργου τους, και
  • να παρέχουν βελτιωμένη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών προς τους μετανάστες στις τοπικές κοινωνίες, διευκολύνοντας την κοινωνική και οικονομική τους ένταξή τους.  

Η ΕΜΕΑ είχε την επιστημονική ευ­θύνη υλοποί­η­σης του έργου καθώς συμμετείχε στην ομάδα συντο­νισμού των δράσεων, στην επιστη­μο­νική ομάδα και στην ομάδα αξι­ολόγησης. Οι εργασίες που ανέλαβε η ΕΜΕΑ περιλάμβαναν την  εκπαί­δευ­ση των εκπαι­δευ­τών, την ανά­πτυ­ξη του περιεχο­μέ­νου σπου­δών, την επιλογή και την αξιολό­γηση των εκπαιδευτών, τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, τη συμμε­τοχή στη διαδι­κα­σία εκπαί­δευ­σης των εκπαι­δευ­τών, την επιμέ­λεια του υ­λικού της επι­μόρ­φωσης και την α­ξιο­λόγηση του έρ­γου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ε­σωτερι­κών, Αποκέ­ντρωσης & Ηλεκτρονι­κής Διακυ­βέρνησης, τη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Πληθυ­σμού & Κοινωνι­κής Συνο­χής, τη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής, Πο­λι­τι­κής & Κοι­νωνι­κής Έντα­ξης, τη Διεύθυ­νση Κοινωνι­κής Ένταξης στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμ­ματος 2011 του Ευρω­παϊ­κού Ταμεί­ου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χω­ρών.