ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΤΟΠΕΚΟ)

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΡ­ΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ Ι­ΣΤΟ­ΡΙΚΟ ΚΕ­ΝΤΡΟ» (ΤΟΠΕΚΟ) το οποίο αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη προσέγγιση στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικά κατοίκων των πλέον υποβαθμισμένων περιοχών του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Αθήνας. Το έργο προέβλεπε την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που διαβιούν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στις περιοχές Γκάζι, Μεταξουργείο, Κεραμικό και Γεράνι ώστε να μπορούν με αποτελεσματικό τρόπο να συν-διαμορφώσουν την περιοχή που διαμένουν, να χρησιμοποιούν αλλά και να απαιτούν να χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις, η εμπειρία και οι δεξιότητές τους ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα αναδεικνύουν και θα εμπλουτίζουν την τουριστική και εμπορική παράδοση της περιοχής.

Το πρόγραμμα «Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο» περιλάμβανε ένα πλέγμα δράσεων που αφορούσαν στην κατάλληλη προετοιμασία, την επιδοτούμενη κατάρτιση, τη συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση και την ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη 80 συνολικά ανέργων των εν λόγω περιοχών, με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους σε βιώσιμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Στόχος ήταν ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να προωθηθούν στην απασχόληση ή να προχωρήσουν στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης.

Η ΕΜΕΑ ανέλαβε τη δημιουργία Δικτύων Τοπικών Φορέων, τη διασύνδεση με την Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας και τη σύνταξη προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2.2. που αφορούσε τη φυσική δικτύωση οργανισμών και φορέων πέραν εκείνων που συμμετείχαν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Συν-Εργασία στο Ιστορικό Κέντρο”.

Επίσης, στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Ανάπτυξη Διακρατικής Συνεργασίας» η ΕΜΕΑ πραγματοποίησε Workshop με τίτλο “Συμβου­λευ­τική Απα­σχό­λησης και Ε­παγγελματική Α­νάπτυξη Eυάλωτων Κοινωνι­κά Ομάδων”. Τέλος, η ΕΜΕΑ δημιούργησε εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα».

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι­ας στο πλαίσιο του Επιχει­ρη­σιακού Προ­γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι­νου Δυνα­μι­κού 2007-2013» που συγχρημα­τοδοτήθηκε από το Ευ­ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).