ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, επιστημονική, μη κερ­δο­σκο­πι­κή εταιρεία και αναγνωρισμένη από το YΠEΞ MKO, ιδρύθηκε το 1992. Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση των επιστημών του ανθρώπου, ιδιαιτέρως η ενημέρωση για την πορεία της έρευνας και των θεωρητικών ανα­ζη­τή­σε­ων και η ενί­σχυ­ση του διαλόγου μεταξύ των επιστημόνων, των διαφο­ρε­τι­κών επιστημονικών κοινοτήτων και κατευθύνσεων, με έμφαση στην ανάδειξη των διαφορετικών ε­μπει­ριών και των αντίστοιχων γλωσσικών και πολιτιστικών ι­διαιτεροτήτων σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σκοπός της εται­ρεί­ας είναι επίσης η ανά­λη­ψη διεθνών συνεργασιών με τοπικούς αναπτυξια­κούς φορείς, Οργανισμούς Το­πικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά δίκτυα, φο­­ρείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας κλπ. των αναπτυσσόμενων χωρών και η ενί­σχυ­ση ή υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση του κοινωνικού και οι­κονομικού επιπέδου των κατοίκων τους, και ειδικότερα: την προστασία των αν­θρωπίνων δικαιωμάτων, την κοι­νω­νι­κή προστασία και πρόνοια, την εκ­παί­δευ­ση και κατάρτιση των κατοίκων, τη βελτί­ω­ση του εισοδήματος των ασθε­νέ­στε­ρων ομάδων του πληθυσμού, την ισότητα αν­δρών και γυναικών και την προ­στασία του περιβάλλοντος.

 Oι κύριες δραστηριότητες της EMEA είναι:

  • η ανάληψη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
  • η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και μελετών και η ανάληψη κοινωνικών παρεμβάσεων
  • η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων
  • η παραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού
  • η έκδοση επιστημονικών περιοδικών
  • η έκδοση ή ανάθεση έκδοσης μελετών και άλλων επιστημονικών έργων Ελλήνων και αλλοδαπών επιστημόνων
  • η ανάληψη συνεργασιών με διεθνείς φορείς.

Η ΕΜΕΑ αναλαμβάνει από κοινού με υπηρεσίες του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικές οργανώσεις, πρωτοβουλίες κοινωνικής και πολιτισμικής παρέμβασης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Μέχρι τώρα έχει αναλάβει δραστηριότητες σε πάνω από δεκαπέντε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, διατηρώντας ως κέντρο σχεδιασμού την περιοχή της πρωτεύουσας. Συμμετέχοντας σε προγράμματα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η ΕΜΕΑ έχει δραστηριοποιηθεί σε πανελλήνια κλίμακα.

Το ενδιαφέρον της ΕΜΕΑ προσανατολίζεται αφενός στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της θεωρητικής παραγωγής στα πεδία της φιλοσοφίας, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και αφετέρου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στοχευμένων στην βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (προστασία δικαιωμάτων, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση και κατάρτιση, βελτίωση του εισοδήματος, ισότητα ανδρών και γυναικών, προστασία του περιβάλλοντος). Έμφαση δίνεται στα μέχρι τώρα υλοποιημένα παρεμβατικά προγράμματα, στις μεταναστευτικές ομάδες, σε ανέργους και άστεγους, στους δημοσίους λειτουργούς (ειδικότερα, στους υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης, στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, στο προσωπικό της αστυνομίας) και στους εκπαιδευτικούς και τη νεολαία.

O διάλογος μεταξύ των Ελ­λή­νων και ξένων επιστημόνων εκφράζεται μέσω των επιστημονικών εργαστη­ρί­ων που δι­ορ­γανώνονται με τον τίτλο τοπικά. Στο υλικό αυτών των εργαστη­ρί­ων στηρίζε­ται η ομώνυμη περιοδική έκδοση.