ΔΡΑΣΕΙΣ

Προγράμματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σε ενηλίκους μετανάστες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκόπευε στην επιμόρφωση ενήλικων μεταναστών με άμεσο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους γνώσεων και δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα και α­πώτερο στόχο την ενίσχυση της ενταξιακής διαδικασίας της εν λόγω ομάδας.

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας διαμεσολαβεί έτσι ως προς την πρόληψη και αντι­μετώπιση του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού και την ουσιαστικότερη και ενεργή ένταξη των μεταναστών και των οικογενειών τους, στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, η ανάπτυξη γνώσεων σε σχέση με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό δημιουρ­γεί τις προϋποθέσεις ώστε οι μετανάστες κάτοχοί τους να χειρίζονται ένα επαρκές σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, απολύτως απαραίτητων για τη συνεχιζόμενη κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική ένταξή τους στη χώρα υποδοχής, που ωφελεί τόσο τους ίδιους και τα προσωπικά – επαγγελματικά τους σχέδια για τη ζωή τους στην Ελλάδα, ό­σο και την ίδια τη χώρα, καθώς με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν οι δυνα­τότητες, η θέληση και οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους, προκειμένου να αυξηθεί η παραγω­γικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή.

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου είχε την επιστημονική ευθύνη υλοποί­ησης του Έργου. Πιο συγκεκριμένα η ΕΜΕΑ ανέλαβε τη γενική επο­πτεί­α και την επιστη­μο­νική επίβλεψη των σεμιναρί­ων, τον συντονι­σμό και την παρα­κο­λού­θηση της ομάδας συγ­γραφής του εκ­παι­δευτικού υ­λικού, την επιλο­γή των εκπαι­δευ­τών, και την αξιολό­γη­ση έργου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέ­ντρωσης & Ηλε­κτρο­νι­κής Διακυ­βέρνησης, τη Γε­ν­ικ­ή Γραμ­μα­τεία Πλη­θυ­σμού & Κοινωνι­κής Συνο­χής, τη Γε­­νι­­κή Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνι­κής Έντα­ξης, τη Διεύ­θυ­νση Κοινωνι­κής Ένταξης -στο πλαίσιο του Ετήσιου πρόπγράμ­­ματος 2011 του Ευρω­παϊ­κού Ταμεί­ου Ένταξης Υπηκό­ων Τρί­των Χωρών.