ΔΡΑΣΕΙΣ

Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας σε Γονείς Μετανάστες

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΡΓΟΝ συνεργάστηκαν για την υποστήριξη της ενταξιακής προσπάθειας 500 μεταναστών γονέων, νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είχαν ως στόχο να βοηθήσουν τους μετανάστες γονείς να αναπτύξουν τις γραπτές και προφορικές τους δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα, ώστε να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση απλών καθημερινών θεμάτων, να μπορούν να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους, να συμμετέχουν ενεργά στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και να απορροφηθούν αποτελεσματικότερα στην ελληνική αγορά εργασίας. Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, το οποίο αποτελεί το απαιτούμενο «εισιτήριο» για το πέρασμά τους στο καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος» στη χώρα μας. 

Η ΕΜΕΑ είχε την επιστημονική ευθύνη υλοποίησης του Έργου, ανέλαβε δηλαδή τη γενική εποπτεία και την επιστημονική επίβλεψη των σεμιναρίων, το συντονισμό και την παρακολούθηση της ομάδας συγγραφής του εκπαιδευτικού υλικού, την επιλογή των εκπαιδευτών, την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγηση έργου.

Τα «Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας σε Γονείς Μετανάστες» πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Κάθε σεμινάριο είχε διάρκεια 150 ώρες και περιλάμβανε 14 θεματικές ενότητες.

Το Έργο «Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας σε Γονείς Μετανάστες» (Δράση 1.8/10) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.