ΕΜΕΑ / Τοπικά

Eταιρεία Mελέτης των Eπιστημών του Aνθρώπου

ESPA

Η Εταιρεία Mελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου των Κοινωνικών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, στην διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συναντήσεων και στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την εκτέλεση έργων με κρίσιμους κοινωνικούς στόχους.

Eκτός των άλλων της δραστηριοτήτων η EMEA οργανώνει περίπου μιά φορά το χρόνο ένα διεθνές επιστημονικό έργαστήριο με το όνομα τοπικά. Kεντρικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανταλλαγή, συζήτηση και ανανέωση ιδεών, θεωρητικών ερωτημάτων και ερευνητικών ζητημάτων καθώς και η καθιέρωση δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών τομέων και αντικειμένων.


Αριστοτελιστéς – Το συνεργατικό corpus+ του Αριστοτέλη

Aristotelistes

Αντικείμενο του έργου Αριστοτελιστéς είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και λειτουργία μιας πρωτότυπης συνεργατικής πλατφόρμας γύρω από το έργο του Αριστοτέλη, η οποία θα:

  • Αποτελεί ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον με το Αριστοτελικό έργο στο σύνολό του που θα διευκολύνει και ενισχύει την πολύπλευρη αξιοποίησή του από πολλαπλές ομάδες στόχους (ερευνητές, εκπαιδευτική κοινότητα, ευρύ κοινό).
  • Λειτουργεί ως κοινωνικά δικτυωμένο συνεργατικό περιβάλλον, που σημαίνει ότι οι χρήστες (ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές, ευρύ κοινό, σπουδαστές, εκπαιδευτικοί κ.ά.) θα μπορούν όχι μόνο να περιηγηθούν, να γνωρίσουν να αξιοποιήσουν και κατανοήσουν το έργο με τρόπο προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες των ομάδων στόχων αλλά και να συνεισφέρουν άμεσα σε αυτό.
  • Συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση της πνευματικής εργασίας, γύρω από το Αριστοτελικό έργο, της κατά τεκμήριο άρρητης γνώσης που δημιουργείται κατά την παραγωγή δίγλωσσων ποιοτικών μεταφράσεων στην Ν. Ελληνική, και ολοκληρώνει τις ίδιες τις μεταφράσεις με συνεργατικό τρόπο.
  • Συμβάλλει στην ανάπτυξη και καινοτόμων επιχειρησιακών προϊόντων, θεματικών εργαστηρίων, για τον πολιτιστικό τουρισμό αυξημένων προσδοκιών και τις εκδόσεις.

Το έργο είναι πρωτότυπο, εμβληματικό και οραματικό. Δημιουργεί για πρώτη φορά και σε διεθνές επίπεδο ένα περιβάλλον στο οποίο όχι μόνο θα παρατίθεται το έργο του μεγάλου φιλοσόφου αλλά και για τους εξής λόγους και στόχους:

  • Ως κοινωνικά δικτυωμένο συνεργατικό περιβάλλον, θα μετασχηματίσει ριζικά τον τρόπο συλλογικής εργασίας κατά την επεξεργασία της μετάφρασης, με τους ίδιους τους συγγραφείς να αποτελούν Παράδειγμα κοινωνικού δικτύου/συνεργατικής κοινότητας ανάπτυξης περιεχομένου. Μέσω της κοινότητας επιδιώκεται να αποτυπωθεί το σύνολο της εν πολλοίς άρρητης κι ανεκμετάλλευτης συλλογικής ευφυΐας καθώς και η δευτερογενής πληροφορία που συνδέεται άρρηκτα με αυτήν (βιβλιογραφικές αναφορές, σχόλια, αντιπαραβολές κι αξιολόγηση από ομότιμους(peers), διασώζοντας έτσι και τα στάδια της ερμηνευτικής έρευνας βάσει των οποίων το ‘τελικό’ προϊόν καθίσταται ελέγξιμο αλλά και μετασχηματίζεται σε δυναμικό. Μια δυνατότητα, που στο πλαίσιο της παραδοσιακής εκδοτικής πρακτικής παραμένει ανεκμετάλλευτη.
  • Το σύνολο της πληροφορίας οργανώνεται με τρόπο τέτοιο που να αποτελεί το δυναμικό ερμηνευτικό πλαίσιο κατανόησης του Αριστοτελικού έργου, προσφέροντας κατάλληλες και πολλαπλές προσβάσεις & διασυνδέσεις σε αυτό (περιλαμβάνοντας τη γνωστική συγκρότηση του κάθε χρήστη και τα εξατομικευμένα ενδιαφέροντα).
  • Συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκλήρωση της νέας μετάφρασης του Αριστοτέλη στα νέα Ελληνικά που είναι αποτέλεσμα πολυετούς ερευνητικής εργασίας, τα πρώτα δείγματα της οποίας έχουν αξιολογηθεί κατά αναμφίβολο τρόπο (Κρατικά βραβεία Υπουργείου Πολιτισμού) και εκχωρούνται στο παρόν έργο.

Συνολικά το έργο έχει σχεδιαστεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με το μοντέλο της Ανοιχτής Καινοτομίας (Open Innovation). Τόσο το διαχρονικής αξίας υλικό με την πολυπλοκότητα και τις χρήσεις του, όσο και η συγκρότηση των ομάδων διεθνώς αντιστοιχούν πλήρως στην εφαρμογή του μοντέλου. Στο έργο η καινοτομία θα παραχθεί μέσω της άμεσης και δομημένης αλληλεπίδρασης εντός της ομάδας των συγγραφέων αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον τους. Έτσι το πολιτιστικό προϊόν που σχεδιάζεται και ο ‘οργανισμός’ που το ‘κατέχει’ θα παραμείνουν βιώσιμα εξασφαλίζοντας τον βέλτιστο συνδυασμό της γνώσης που παράγεται εσωτερικά με αυτήν που υπάρχει και παράγεται εξωτερικά.

Βασικός στόχος της πλατφόρμας είναι η ανάπτυξη μιας φιλικής, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης που οικοδομείται επί της συνέργειας της ανθρώπινης και της μηχανικής συλλογιστικής πάνω σε ένα σπουδαίο και διαχρονικά εξελισσόμενο έργο.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-00093)